Council of 15-10-2019

Title Publication Actions
file PDF Bijlagen 1 01/10/2019 Download in French
file PDF Annexe 1 01/10/2019 Download in French
file PDF Annexe 2 - tableau indexations taxes 01/10/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF 0000 Ordre du jour complémentaire public 10/10/2019 Download in French
file PDF 0000 Aanvullende openbare agenda 10/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0000 Notes explicatives complémentaires publiques 10/10/2019 Download in French
file PDF 0000 Aanvullende openbare toelichtingsnota 10/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0001 Communicatie (36403) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0001 Communication (36403) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0003 Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid als tijdelijke vervanger. (36370) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0002 Aanvraag tot tijdelijke vervanging van een gemeenteraadslid wegens studieverblijf in het buitenland (Erasmus) - Mw Christine Roisin (36371) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0002 Demande de remplacement temporaire d'un conseiller communal suite à un séjour d'études à l'étranger (Erasmus) - Mme Christine Roisin (36371) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0005 Overheidsopdrachten (van 02/09/2019 tot en met 23/09/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet. (36174) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0003 Validation des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un conseiller communal remplaçant à titre temporaire. (36370) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0005 Marchés publics (du 02/09/2019 au 23/09/2019) - Communication au Conseil des délibérations prises par le Collège en vertu des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale. (36174) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0004 Goedkeuring van het register van de zitting van 17/09/2019 (36182) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0007 Remplacement d'un membre de droit à l'asbl "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort". (36362) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0004 Approbation du registre de la séance du 17/09/2019 (36182) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0009 Remplacement d'un membre de droit à l'asbl "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort". (36205) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0006 Vervanging van een lid van rechtswege bij de vzw "Maison des Jeunes". (36361) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0011 Règlement en matière de recrutement et de promotion du personnel (36175) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0006 Remplacement d'un membre de droit à l'asbl "Maison des Jeunes". (36361) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0012 Convention 2019-2020.doc 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Vervanging van een lid van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort". (36362) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0012 Muziekacademie - Overeenkomst 2019-2020 tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en La Chapelle des Minimes vzw. (36097) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0008 Vervanging van een aangeslote lid van de vzw "Vivre chez Soi". (36204) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0012 Académie de Musique - Convention 2019-2020 entre l'Administration communale et la Chapelle des Minimes. (36097) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0008 Remplacement d'un membre associé de l'asbl "Vivre chez Soi". (36204) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0014 Appel à candidatures - Colibri_CC 15.10.2019.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0009 Vervanging van een lid van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort". (36205) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0014 Premier appel à candidatures pour une admission au stage dans la fonction de directeur/trice des jardins d’enfants communaux Colibri – Naïades – Aigrettes (emploi vacant). (36179) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0010 Wijziging van de personeelsformatie van het werkliendenpersoneel. (35697) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0010 Modification du cadre du personnel ouvrier. (35697) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0015 Toewijzingsreglement van gemeentelijke huisvestingen 2019.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0015 Règlement d'attribution des logements communaux 2019 - Régie Foncière - Propriétés communales. (36176) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0011 Reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van het personeel (36175) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0016 MB 2019 02 Buitengewone.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Convention Maison Escrime 19-20.doc 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0016 MB 2019 02 Ordinaire.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en "La maison de l'Escrime" betreffende de uitvoering van sportieve activiteiten in het kader van het project Sport Plus - Schooljaar 2019-2020. (36071) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0016 Begrotingswijziging nr 2, gewoon en buitengewoon, voor het dienstjaar 2019. (36094) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0013 Convention entre l'administration communale et la Maison de l'Escrime relative à la mise en oeuvre d'activités sportives dans le cadre du projet Sport Plus - Année scolaire 2019-2020. (36071) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0016 Modification budgétaire n° 2 ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2019. (36094) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0014 Eerste oproep tot kandidaatstelling voor toelating tot stage in de functie van directeur van de gemeente kleuterscholen Colibri - Naïades - Aigrettes (vacature). (36179) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0017 tableau indexation cc 15102019.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0015 Règlement d'attribution des logements communaux_15_10_2019.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0017 Taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux contenant de la publicité lorsque ces imprimés sont non-adressés - Règlement - Modification (36083) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0015 Toewijzingsreglement van gemeentelijke huisvestingen 2019 - Grondbedrijf - Gemeente eigendommen (36176) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0018 Taxe sur les services funèbres - Règlement - Modification. (36093) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0016 MB 2019 02 Extraordinaire.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0020 Taxe sur les secondes résidences - Règlement - Modification. (36091) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0016 MB 2019 02 Gewone.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0021 Taxe sur le colportage - Règlement - Modification. (36082) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0017 Belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag alsook van catalogi, kranten en folders met publicitaire-commerciële inslag wanneer dit drukwerk niet geadresseerd is - Reglement - Wijziging (36083) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0024 Belasting op de bank-en financieringsinstellingen - Reglement - Wijziging (36086) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0018 Belasting op de begrafenisdiensten Reglement - Wijziging. (36093) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0024 Taxe sur les établissements bancaires et financiers - Règlement - Modification (36086) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0019 Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging. (36079) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0025 Belasting op de bankautomaten - Reglement - Wijziging (36085) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0019 Redevances sur les services funèbres - Règlement - Modification. (36079) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0026 Retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen - Reglement - Wijziging. (36074) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0020 Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Wijziging. (36091) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0026 Redevance pour l'occupation du domaine public à l'occasion des foires locales - Règlement - Modification. (36074) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0021 Belasting op de leurhandel - Reglement - Wijziging. (36082) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0027 Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging. (36072) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0022 Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Wijziging (36095) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0028 Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging. (36073) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0022 Taxe sur le placement de matériaux, conteneurs, cabines, matériel et objets divers sur la voie publique - Règlement - Modification (36095) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0029 Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week - Reglement - Wijziging (36075) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0023 Belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen - Reglement - Wijziging. (36087) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0031 Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en de verbouwing van gebouwen - Reglement - Wijziging. (36081) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0023 Taxe sur les distributeurs de carburants liquides ou gazeux - Règlement - Modification. (36087) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0031 Taxe sur la construction, la reconstruction et la transformation de bâtiments - Règlement - Modification. (36081) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0025 Taxe sur les distributeurs automatiques de billets - Règlements - Modification (36085) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0032 Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Reglement - Wijziging. (36089) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0027 Droit d'emplacement sur les marchés - Règlement - Modification. (36072) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0033 Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging. (36077) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0028 Droits de concessions de sépultures au cimetière communal - Règlement - Modification. (36073) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0034 Belasting op de uitreiking van administratieve documenten - Reglement - Wijziging (36080) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0029 Redevance pour cérémonies de mariage et de cohabitation légale - Règlement - Modification (36075) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0036 Retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten - Reglement - Wijziging. (36076) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0030 Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging. (36078) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0037 Belasting op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen - Reglement - Wijziging. (36084) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0030 Redevances pour services techniques rendus à des tiers - Règlement - Modification. (36078) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0038 Belasting op de zuilen, masten, antennen en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven - Reglement - Wijziging. (36088) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0032 Taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux - Règlement - Modification. (36089) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0038 Taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne - Règlement - Modification. (36088) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0033 Redevances pour services administratifs rendus à des tiers - Règlement - Modification. (36077) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0039 Belasting op het stedelijk roerend goed met publicitair karakter - Reglement - Wijziging. (36092) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0034 Taxe sur la délivrance de documents administratifs - Règlement - Modification (36080) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0040 Sportwarande van de 3 Linden - Vernieuwing van het synthetisch voetbalterrein n°2 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 764/725-60 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget : 2019. (36177) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0035 Belasting op de vaste panelen - Reglement - Wijziging (36090) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0040 Parc sportif des 3 Tilleuls - Renouvellement du terrain synthétique de football n°2 - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 764/725-60 - Montant : 300.000,00 euros TVAC - Budget : 2019. (36177) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0035 Taxe sur les panneaux fixes - Règlement - Modification (36090) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0041 Convention+agenda.brussels+Watermael-Boitsfort-1.docx 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0036 Redevance sur le droit de place sur les brocantes - Règlement - Modification. (36076) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0042 Interpellation de M. Jos BERTRAND concernant la semaine du commerce équitable. (36298) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0037 Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux - Règlement - Modification. (36084) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0044 Interpellation de M. Jos BERTRAND concernant l'abandon gênant des trottinettes, vélos de location et des scooters sur la voie publique. (36299) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0039 Taxes sur le mobilier urbain à caractère publicitaire - Règlement - Modification. (36092) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0045 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de werven van Vivaqua in de gemeente (36302) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0041 Ratificatie van de overeenkomst inzake terbeschikkingstelling van een databank (agenda.brussels) tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw visit.brussels. (36178) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0045 Interpellation de M. Jos BERTRAND concernant les chantiers de Vivaqua dans la commune (36302) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0041 Ratification de la convention de mise à disposition de base de données (agenda.brussels) entre le Commune de Watermael-Boitsfort et l’asbl visit.brussels. (36178) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0046 Interpellation de M. Martin CASIER concernant l'évaluation du service des Gardiens de la Paix (36305) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0042 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de week van de fair trade. (36298) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0047 Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende de blauwe zones (36304) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0043 Motie gedeponeerde door Mw Aurélie SAPA FURAHA namens de groepen ECOLO-GROEN en MR-GM betreffende de klimatologische en ecologische noodsituatie. (36300) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0047 Interpellation de M. Martin CASIER concernant les zones bleues (36304) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0043 Motion déposée par Mme Aurélie SAPA FURAHA au nom des groupes ECOLO-GROEN et MR-GM concernant l'urgence climatique et environnementale. (36300) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0048 Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de parkeersproblemen rond het Aartshertogenplein (36311) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0044 Interpellation van Dhr Jos BERTRAND betreffende het hinderlijk achterlaten van steppen, leenfietsen en scooters op de openbare weg. (36299) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0048 Interpellation de Mme Florence LEPOIVRE concernant les problèmes de parking autour du Square des Archiducs (36311) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0046 Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende de evaluatie van de Gemeenschapswachtdienst (36305) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0049 Interpellation de M. Alexandre DERMINE sur le réaménagement de la voirie Van Becelaere, ainsi que l’organisation et l'accompagnement des travaux de voirie. (36325) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0049 Interpellatie van Dhr Alexandre DERMINE betreffende de herinrichting van de Van Becelaerestraat en de organisatie en begeleiding van de wegwerkzaamheden. (36325) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0050 Mondelinge vraag van Mw Florence LEPOIVRE over het RPA Herrmann-Debroux (36346) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0051 Actualiteitsvraag van Dhr CASIER (36405) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0050 Question orale de Mme Florence LEPOIVRE sur le PAD Herrmann-Debroux (36346) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0051 Question d'actualité de Monsieur CASIER (36405) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0000 - Registre public 19/01/2021 Download in French
file PDF 0000 - Openbaar register 19/01/2021 Download in Dutch