10 - Council of 23-10-2018

Title Publication Actions
file PDF Plan-01 - point 13 18/10/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF Plan-02 - point 13 18/10/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF Plan-03 - point 13 18/10/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF Plan-04 - point 13 18/10/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0000 - Registre public 28/11/2018 Download in French
file PDF 0000 - Openbaar register 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0001 Register van de Gemeenteraadzitting van 18/09/2018 - Goedkeuring (31662) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0001 Registre du conseil communal du 18/09/2018 - Approbation (31662) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0002 Overheidsopdrachten (van 11/09/2018 tot en met 25/09/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet. (31692) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0002 Marchés publics (du 11/09/2018 au 25/09/2018) - Communication au Conseil des délibérations prises par le Collège en vertu des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale. (31692) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0003 modif rgt.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0003 REGLEMENT DE TRAVAIL 2018 1 NL.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0003 Wijziging van het arbeidsreglement van het administratief , technisch en werklieden personeel (31487) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0003 Modification du règlement de travail du personnel administratif, technique et ouvrier (31487) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0003 REGLEMENT DE TRAVAIL 2018 1.doc modif.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 20180920-A-0004-DE-FR.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 20180920-A-0004-DE-NL.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 OCMW - 117-20180920-A-0004 - Begroting van het dienstjaar 2018 - Wijziging nr 5. (31611) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0005 Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Begroting van 2019. (31687) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0004 CPAS - 117-20180920-A-0004 - Budget de l'exercice 2018 - Modification budgétaire n° 5. (31611) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0005 Fabrique d'église Notre-Dame Reine des Cieux - Budget de 2019. (31687) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0006 Heilig Kruiskerk - Begroting van 2019. (31683) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0006 Fabrique d'église Sainte-Croix - Budget de 2019. (31683) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0007 Fabrique d'église Notre-Dame du Perpétuel Secours - Compte de l’exercice 2017. (31686) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0007 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Rekening van het dienstjaar 2017. (31686) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0008 Reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies - Reglement - Wijziging. (31684) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0008 Règlement général relatif au recouvrement et au contentieux en matière de redevances communales - Règlement - Modification. (31684) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0009 Belasting op de zuilen, masten, antennen en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven - Reglement - Wijziging. (31415) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0010 Toetreden van de gemeente Watermaal-Bosvoorde bij de aankoopcentrale met betrekking tot het kaderakkoord voor de levering van boeken en andere bronnen door het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap. (31693) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0009 Taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne - Règlement - Modification. (31415) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0010 Adhésion de la commune de Watermael-Boitsfort à la centrale de marchés relative à l'accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française. (31693) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0011 Toelage aan de VZW "coordinatie zenne" toepassing van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle van de toekenning en het gebruik van bepaalde toelagen - Art.879/332-02 - 1000,00€ - Budget 2018. (31680) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0011 Subside à l’asbl « Coordination Senne » - Application de l’article 4 de la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subvention – Art. budg. 879/332-02 – Montant : 1.000,00 € - Budget 2018. (31680) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0012 Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan - Goedkeuring gewijzigde lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 260.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018. (31681) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0012 Acquisition d'un camion 6x4 avec grue - Approbation des conditions modifiées et du mode de passation - Article : 421/743-52 - Montant : 260.000,00 euros euros TVA comprise - Budget: 2018. (31681) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0013 projet voiries 2018 - 31018.docx 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Global 2018 06 01-Plan-04.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Global 2018 06 01-Plan-02.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Global 2018 06 01-Plan-03.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0013 Overdracht van de wegen en stegen van de tuinwijk “Le Logis - Floréal” – Goedkeuring van de akte. (31688) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0013 Cession des voiries de la cité-jardin « Le Logis - Floréal » - Approbation de l’acte. (31688) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0014 Woning Major Brückstraat 1 – 1ste verdieping – wijzigen van het statuut van Sociale huisvesting naar huisbewaarderswoning. (31685) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0014 Logement rue Major Brück, 1 – 1er étage - Modification du statut de Logement social vers logement de concierge. (31685) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0015 Toelating om in rechte op te treden. Watermaal-Bosvoorde / College voor Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Milieuvergunning afgeleverd op 26/02/2018 door het College voor Leefmilieu ter bevestiging van de milieuvergunning afgegeven aan DROH!ME EXPLOITATION S.A., 51-61 Terhulpsesteenweg te 1180 Brussel voor het uitbaten van ingedeelde inrichtingen in de recreatiecomplex "Droh!me Melting Park" door Leefmilieu Brussel en gedeeltelijk verandering van de bedrijfsomstandigheden - Verdediging van de belangen van de Gemeente - Instelling van een beroep in vernietiging en van een aanvraag in schorsing bij de Raad van State. (31803) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0013 Global 2018 06 01-Plan-01.pdf 28/11/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0015 Autorisation d'ester en justice - Watermael-Boitsfort / Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Permis d'environnement délivré le 26/02/2018 par le Collège d’environnement du confirmant le permis d'environnement délivré à DROH!ME EXPLOITATION S.A., chaussée de La Hulpe 51-61 à 1180 Bruxelles pour l’exploitation des installations classées d’un parc de loisirs dénommé Droh!me Melting Park par Bruxelles-Environnement et modifiant partiellement les conditions d’exploitation - Défense des intérêts de la Commune - Introduction d’un recours en annulation et d’une demande en suspension devant le Conseil d’Etat. (31803) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0016 Aankoop van een combi oven met 20 niveaus voor centrale keuken - Aankoop in dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden - Bekrachtiging van het besluit van het College van 23 oktober 2018 - Toepassing van artikel 249 §2 van Nieuwe Gemeente Wet - Artikel : 700/744-51 - Bedrag : 18.595,10 € inclusief Btw - Begroting 2018. (31891) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0016 Achat d’un four mixte à 20 niveaux pour la cuisine centrale – Achat en urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles – Ratification de la décision du Collège du 23 octobre 2018 – Application de l’article 249 §2 de la NLC – Article : 700/744-51 – Montant : 18.595,10 euros TVAC – Budget : 2018. (31891) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0017 Interpellatie van de heer Jos Bertrand ivm het plaatsen van snelheidsradars aan de Delleurlaan (31816) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0017 Interpellation de Mr Jos Bertrand concernant le placement de radars de vitesse à l'avenue Delleur. (31816) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0018 Mondelinge vraag van Michel Colson bettreffende de arrestatie van 2 migranten op 25 september en 14 oktober 2018. (31809) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0018 Question orale de Michel Colson concernant les arrestations de 2 migrants les 25 septembre et 14 octobre 2018. (31809) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0019 Mondelinge vraag van Martine Spitaels op de speelplaats van de Bien Fairestraat. (31817) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0019 Question orale de Martine Spitaels sur la plaine de jeux rue du Bien Faire. (31817) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0020 Mondelinge vraag van Anne Spaak-Jeanmart over het werk en onderhoud van Keymplein. (31848) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0020 Question orale de Anne Spaak-Jeanmart concernant les travaux et entretien de la Place Keym. (31848) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0021 Mondelinge vraag Sandra Ferretti over het vastgoedproject van AXA. (31866) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0021 Question orale de Sandra Ferretti concernant le projet immobilier AXA. (31866) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0022 Mondelinge vraag van Didier Charpentier over de schoolpopulatie. (31872) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0022 Question orale de Didier Charpentier concernant la population scolaire scolaire. (31872) 28/11/2018 Download in French
file PDF 0023 Mondelinge vraag van Michel Kutendakana over het gat in de rijbaan op de hoek van Herdersstaflaan en Demeylaan. (31871) 28/11/2018 Download in Dutch
file PDF 0023 Question orale de Michel Kutendakana concernant le trou dans la voirie à l’angle de l’avenue de la Houlette et de l’avenue Demey. (31871) 28/11/2018 Download in French