09 Council of 17-09-2019

Title Publication Actions
file PDF Ordre du jour public 05/09/2019 Download in French
file PDF Openbare agenda 05/09/2019 Download in Dutch
file PDF Notes explicatives publiques 05/09/2019 Download in French
file PDF Openbare toelichtingsnota 05/09/2019 Download in Dutch
file PDF Annexes-Bijlagen 05/09/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Aanvullende openbare agenda 13/09/2019 Download in Dutch
file PDF Ordre du jour complémentaire public 13/09/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Ordre du jour complémentaire public 13/09/2019 Download in French
file PDF Notes explicatives complémentaires publiques 13/09/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Notes explicatives complémentaires publiques 13/09/2019 Download in French
file PDF Aanvullende openbare toelichtingsnota 13/09/2019 Download in Dutch
file PDF 0000 Registre public 16/10/2019 Download in French
file PDF 0000 Openbaar register 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0002 Ontslag van een gemeenteraadslid. (35792) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0002 Démission d'un Conseiller communal. (35792) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0003 Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid. (35793) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0003 Validation des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un Conseiller communal. (35793) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0005 Goedkeuring van de peterschapsovereenkomst CisdEM tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de “VUB” en “ULB” betreffende een onderzoeksproject over het bestuur van de toekomst. (35694) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0005 Approbation de la convention de parrainage CisdEM entre l’administration communale de Watermael-Boitsfort et la VUB et l’ULB relative à un projet de recherche portant sur la gouvernance du futur. (35694) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0006 Overheidsopdrachten (van 11/06/2019 tot en met 28/08/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet. (35768) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0006 Marchés publics (du 11/06/2019 au 28/08/2019) - Communication au Conseil des délibérations prises par le Collège en vertu des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale. (35768) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0007 Wijziging van het algemeen politiereglement (35699) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0008 Kinderdagverblijf Archiducs : overeenkomst 17902 betreffende de tewerktsteling van gesubsidieerde contractuelen. (35762) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0007 Modification du règlement général de police (35699) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0008 Crèche Archiducs : Convention 17902 relative à l'occupation de contractuels subventionnés. (35762) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0009 Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeente en het B.I.M. over de coördinatie inzake de uitvoering van het Inspectiewetboek. Goedkeuring (35648) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0009 Accord volontaire de coopération entre la Commune et l'I.B.G.E. relative à la coordination en matière de mise en œuvre du Code de l’Inspection. Approbation (35648) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0010 Toepassing op het Athénée Royal d’Auderghem, implantatie la Brise, de school Sainte-Famille en op het Institut de l’Assomption, van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019 van de PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (35769) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0010 Application à l'Athénée Royal d’Auderghem, implantation la Brise, à l'école de la Sainte Famille et à l’Institut de l’Assomption, de l'article 4 de la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions - Subside 2019 du DAS (Dispositif d'Accrochage Scolaire) de la Région de Bruxelles-Capitale. (35769) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0011 Overeenkomst tussen de V.Z.W.Sportwarande der Drie Linden en het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde voor het gebruik van de zwembaden door de leerlingen van de gemeentescholen. (35770) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0012 Schenking van Apple TV (32 GB) -ZDD, voor een waarde van 156.09 BTW inbegrepen, door het schoolcomité van de Sapinière, vertegenwoordigd door zijn voorzitter Alain Gehenot, aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde – aanneming van de schenking – ratificatie van de schenkingsovereenkomst. (35202) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0012 Don d’une Apple TV (32GB)-ZDD , pour une valeur de 156,09 TVA comprise, par le comité scolaire de la Sapinière, représenté par son président Alain Gehenot, à la commune de Watermael-Boitsfort - accepter le don - ratifier la convention de don (35202) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0013 Raamovereenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en hub.brussels (35695) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0011 Convention entre l'Asbl Parc Sportif des Trois Tilleuls et la commune de Watermael-Boitsfort pour la fréquentation des bassins de natation par les élèves des écoles communales. (35770) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0013 Convention entre l’AC de Watermael-Boitsfort et hub.brussels (35695) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0014 Dienst Sport – hernieuwing van de overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw Panathlon Wallonie-Bruxelles (2019-2021). (35646) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0014 Service des Sports – Reconduction de la convention entre la commune de Watermael-Boitsfort et l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles (2019-2021). (35646) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0015 Akademie voor Schone Kunsten - Gebouw 2 - Vernieuwing van het dak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7342/724-60 - Bedrag : 400.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2019. (35765) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0015 Académie des Beaux-Arts - Bâtiment 2 - Renouvellement de la toiture - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 7342/724-60 - Montant : 400.000,00 euros TVAC Budget : 2019 (35765) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0016 Kerk Sint-Clement - dringende vervanging van de ondergrondse gasbuis – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Bekrachtiging van het besluit van het college van 19.08.2019 – Goedkeuring toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet – Artikel : 790/724-60 – Geraamd bedrag : 13.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 12.879,24 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 13.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2019. (35766) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0017 Verhuren en wegneming van containers voor een termijn van 2 jaren (van 01/01/2020 tot 31/12/2021) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 875/124-06 - Bedrag : 370.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2020-2021. (35763) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0017 Location-vidange de containers pour une durée de 2 ans (du 01/01/2020 au 31/12/2021) - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 875/124-06 - Montant : 370.000,00 euros TVAC Budgets : 2020-2021 (35763) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0016 Eglise Saint-Clément - remplacement de la conduite de gaz enterrée en urgence – Marché public de faible montant – ratification de la décision du Collège 19.08.2019 - Approbation de l’application de l’article 249 de la nouvelle loi communale - Article : 790/724-60 – Montant estimé : 13.000,00 euros TVAC – Montant de la désignation : 12.879,24 euros TVAC – Montant à engager : 13.000,00 euros TVAC. - Budget : 2019. (35766) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0018 Stock Opdracht - Aanleg wegennet (voetpaden) en kleine herstelling wegennet (asfalt) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 540.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2019. (35764) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0018 Marché stock - Aménagement voiries (trottoirs) et petites réparations (asphalte) - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 421/731-60 - Montant : 540.000,00 euros TVAC Budget : 2019. (35764) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0019 Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move. Advies. Goedkeuring. (35767) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0019 Plan régional de Mobilité Good Move. Avis. Approbation. (35767) 16/10/2019 Download in French
file PDF 0020 Aanduiding van de vertegenwoordigster van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde aan de algemene vergadering van de C.E.C.P. vzw. (35771) 16/10/2019 Download in Dutch
file PDF 0020 Désignation de la représentante de la commune de Watermael-Boitsfort à l'assemblée générale du C.E.C.P. asbl. (35771) 16/10/2019 Download in French