05 - Council of 21-05-2019

Title Publication Actions
PDF pt 05 ORGANIGRAM NL 09/05/2019
PDF pt 06 protocole accord- évaluation 09/05/2019
PDF pt 05 - protocole accord - modification du cadre 09/05/2019
PDF pt 07 - CONTVENTION SUBVENTION 09/05/2019
PDF pt 06 - arrêté suspension 09/05/2019
PDF Pt 05 - ORGANIGRAMME_APPROUVE 09/05/2019
PDF pt 23 - Attributions 2018 09/05/2019
PDF 0001 Goedkeuring van de notulen van 23/04/2019. (34394) 27/06/2019
PDF 0001 Approbation du registre de la séance du 23/04/2019. (34394) 27/06/2019
PDF 0002 Commissie inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie - Aanduiding van de leden. (34417) 27/06/2019
PDF 0002 Commission relative à l’ouverture du bulletin communal à l’opposition – Désignation des membres. (34417) 27/06/2019
PDF 0003 Overheidsopdrachten (van 08/04/2019 tot en met 06/05/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet. (34448) 27/06/2019
PDF 0004 Wijziging van het algemeen politiereglement (34392) 27/06/2019
PDF 0003 Marchés publics (du 08/04/2019 au 06/05/2019) - Communication au Conseil des délibérations prises par le Collège en vertu des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale. (34448) 27/06/2019
PDF 0005 ORGANIGRAMME_APPROUVE_CE_03072018.pdf 27/06/2019
PDF 0004 Modification du règlement général de police (34392) 27/06/2019
PDF 0005 Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel. (34267) 27/06/2019
PDF 0006 arrêté suspension.pdf 27/06/2019
PDF 0005 protocol accord - modification du cadre.pdf 27/06/2019
PDF 0005 Modification du cadre du personnel administratif technique et ouvrier. (34267) 27/06/2019
PDF 0006 protocol accord - évaluation.pdf 27/06/2019
PDF 0006 Règlement sur l'évaluation du personnel communal. Arrêté ministériel de suspension daté du 23.04.2019. Modification (34384) 27/06/2019
PDF 0007 Overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2019/WB/BEA/LABEL betreffende de premie dierenwelzijn. (34447) 27/06/2019
PDF 0006 Evaluatiereglement met betrekking tot het gemeeentepersoneel. Ministerieel besluit van schorsing dd 23.04.2019. Wijziging (34384) 27/06/2019
PDF 0007 Convention relative à la subvention portant la référence SUB/2019/WB/BEA/LABEL concernant la prime bien être animal (34447) 27/06/2019
PDF 0008 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de jeugd verenigingen. (34390) 27/06/2019
PDF 0009 Aaanwijzing van de leden van het “ steuncomité Internationale Solidariteit ” 2017-2019. Aanwijzing van nieuwe politieke vertegenwoordigers na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. (34036) 27/06/2019
PDF 0008 Répartition des subsides 2019 au bénéfice des groupements de jeunesse. (34390) 27/06/2019
PDF 0010 Rénovation d'une maison d'habitation 44 rue Gratès - Approbation des conditions et du mode de passation – Code économique: 242-01 - Montant estimatif: 281.523,52 euros TVA comprise Exercice: 2018. (34389) 27/06/2019
PDF 0009 Désignation des membres du « Comité d’appui à la Solidarité internationale » 2017-2019. Designation des nouveaux mandataires politiques suite aux élections communale de 2018. (34036) 27/06/2019
PDF 0010 Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 281.523,52 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018 (34389) 27/06/2019
PDF 0011 Répartition des subsides 2019 au bénéfice des groupements Sportifs – 42.240,- € - article 764/332-02. (34391) 27/06/2019
PDF 0011 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de sport verenigingen - 42.240, - € artikel 764/332-02. (34391) 27/06/2019
PDF 0012 Renouvellement du Comité de gestion de la Rozenberg Bibliotheek. (34415) 27/06/2019
PDF 0012 Vernieuwing van het beheersorgaan van de Rozenberg bibliotheek. (34415) 27/06/2019
PDF 0013 Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak (34542) 27/06/2019
PDF 0014 Interpellatie van Philippe Desprez over de opvolging van de motie tot afschaffing van Bus 42 Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan. (34545) 27/06/2019
PDF 0013 Avenant au contrat visant à promouvoir le développement économique local et régional (34542) 27/06/2019
PDF 0015 Interpellatie van Jos Bertrand betreffende het hinderlijk gebruik en parkeren van steppen op de publieke ruimte en de toepassing of eventuele aanpassing van het politiereglement (34572) 27/06/2019
PDF 0014 Interpellation de Philippe Desprez relative au suivi de la motion pour la suppression du Bus 42 avenue des Coccinelles. (34545) 27/06/2019
PDF 0015 Interpellation de Jos Bertrand sur l'utilisation et le stationnement gênants des trottinettes dans l'espace public et l'application ou la modification éventuelle du règlement de police (34572) 27/06/2019
PDF 0016 Motie gedeponeerd door Martin Casier met betrekking tot de steun van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde voor het eisenboek van het gemeenschappelijke vakbondsfront. (34573) 27/06/2019
PDF 0016 Motion déposée par Martin Casier relative au soutien de la Commune de Watermael-Boitsfort au cahier revendicatif du front commun syndical. (34573) 27/06/2019
PDF 0017 Motie neergelegd door Sandra Ferretti en meegetekend door de groep PS-SP.a over de actieve strijd tegen het gebruik van wegwerpplastiek in verschillende overheidsdiensten en op het grondgebied van de gemeente. (34584) 27/06/2019
PDF 0017 Motion déposée par Sandra Ferretti et co-signée par le groupe PS-SP.a sur la lutte active contre l’usage de plastique à usage unique au sein des différentes administrations publiques et sur le territoire de la commune. (34584) 27/06/2019
PDF 0018 Interpellation de Sandra Ferretti sur le permis d'environnement ASPRIA sur le site Solvay sport. (34586) 27/06/2019
PDF 0018 Interpellatie van Sandra Ferretti over de milieuvergunning van ASPRIA op de sportsite van Solvay. (34586) 27/06/2019
PDF 0019 Motion déposée par Mme Florence Lepoivre et cosignée par les groupes DéFI et Génération Humaniste contre l'enfermement de mineurs en centre fermé : « On n'enferme pas un enfant. Point. » (34588) 27/06/2019
PDF 0019 Motie gedeponeerd door Mw Florence Lepoivre en meegetekend door de groepen DéFI en Génération Humaniste tegen de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra: "Je sluit een kind niet op. Punt uit. » (34588) 27/06/2019
PDF 0020 Interpellatie van Dhr Laurent Van Steensel betreffende de werken in de Onze-Lieve-Heerbeestjeslaan (34600) 27/06/2019
PDF 0022 Question orale de Laura Squartini concernant le CCCA. (34635) 27/06/2019
PDF 0020 Interpellation de M. Laurent Van Steensel concernant des travaux avenue des Coccinelles (34600) 27/06/2019
PDF 0023 Question d'actualité de Jos Bertrand... (34694) 27/06/2019
PDF 0021 Mondelinge vraag van Sandra Ferretti betreffende het Kwartelveld (34585) 27/06/2019
PDF 0024 Question d'actualité de Alexandre Dermine (34695) 27/06/2019
PDF 0021 Question orale de Sandra Ferretti concernant le Champ des Cailles. (34585) 27/06/2019
PDF 0025 Actualiteitvraag van Laura Squartini... (34696) 27/06/2019
PDF 0022 Mondelinge vraag van Laura Squartini betreffende de GAVS. (34635) 27/06/2019
PDF 0025 Question d'actualité de Laura Squartini.. (34696) 27/06/2019
PDF 0023 Actualiteitsvraag van Jos Bertrand... (34694) 27/06/2019
PDF 0024 Actualiteitsvraag van Alexandre Dermine (34695) 27/06/2019
PDF 0000 Registre public 28/06/2019
PDF 0000 Openbaar register 28/06/2019